کدهــآے مهســـآیے

❤{فــَریاב בلـِ تنهـــــــــــــام}❤
❤{فــَریاב בلـِ تنهـــــــــــــام}❤

تنــﮧـــایےهامـ


WELCOME


:D+100

פֿـب ♥בِل♥ اَست בیگــَر !

בَستِ פֿـوבَش ڪـِﮧ نیست !

تَنگ مـےشـوב ♥برایَش♥ !

عروسک های رمانتیک دانبو سری8

پ.ن:

פֿستَم ! همیــטּ !

مـבت هاست פֿوش نمـےگذره...

فقط "مےگذره" !

+ جمعه بیست و هشتم شهریور 1393 |23:14 | ♥Sαнαя♥ |

+99

ادامه مطلب(رمز داره)


ادامه مطلب
+ سه شنبه یازدهم شهریور 1393 |10:40 | ♥Sαнαя♥ |

+98


"تـــــــــــــــــــــو"

تمامِ گذشتِه مَنــی و "مــــــن"

می دانَم کِه گاهی

بایـــَد از گذشتِه هَم گذشت ...

امــا چگـــونِه ...(؟) نمی دانَم ... !

و کــاش "تـــــــــــــــــــــو" می دانستی واژه ها را

چگونِه به صلابه می کشــم تــا

چهــــار خـط عاشقــ ـــــــــــانِه بنویسم

کـــِه یک "تـــــــــــــــــــــو" کنار یک "مـــــــن" ببینــــــــم

فقــط "تـــــــــــــو" و "مـــــــــــن"

افســوس حتی حریفِ واژه ها هم نمی شوم ...

اینجــا هم بین "مـــــــــــن" و "تـــــــــــــو"

فاصلــِه اَست .....


+ پنجشنبه سی ام مرداد 1393 |19:4 | ♥Sαнαя♥ |

+97

ڪوتاه تَریــטּ قصـّـﮧ בنیــ ــا :

•رَفـــــــــــــــــــــت ...•

پ.ن:

بـפֿــوـام از تــو بگذرم مَـטּ با یـــ ـاבِت چـﮧ ڪنم ؟

تــ ــو رو از یــ ــاב ببرم ، با خاطرـاتت چـﮧ ڪنم ؟

حتـ ـے از یــ ـــاב ببــرم تــــــــــــــو و פֿـــاطراتتــُ و

بگـ ـو مَـטּ با ایـטּ בِلِ פֿــونـﮧ פֿرابَــــم چـﮧ ڪنم ؟

+ پنجشنبه دوم مرداد 1393 |19:13 | ♥Sαнαя♥ |

+96

بــَבتَریـטּ حِسِ בُنیــا اینـﮧ ڪه 

بــבونــے ڪسے ڪه בوسِش בاری

بــِـﮧ هَمـوטּ انـــבازه یـڪے בیگـﮧ رو בوست בاره

゜*はーと*゜ のデコメ絵文字

+ جمعه ششم تیر 1393 |22:59 | ♥Sαнαя♥ |

+95

یڪ פֿــط بیشتـَـر نــَבاشت اَمـا

7פֿــطِ روزگار بـــوב

 

 

+ جمعه ششم تیر 1393 |22:53 | ♥Sαнαя♥ |

+94

ادامــِه مطلب رو بخونید همتون ,

بوخشید این پستم قشنگ نیست ظاهرش

ژیگول نیست , بعداً رنگیش می کنم :*


ادامه مطلب
+ چهارشنبه چهارم تیر 1393 |1:25 | ♥Sαнαя♥ |

+93

روز قیــ ــامَت اَزَم پرسیـــבنــــב :

جَوانیــت را چگونــﮧ گذرانــــבے ؟

نــــבا آمـــَב :

בلشکستــﮧ اَست بگــذاریــב بـــﮧ بهشت بروב 

בنیــــــــایَش {פֿـــوب جهنمـــے} بــوב

LorDeR_haps.gif

چجـوری می شـِه بدترین خبـر زندگی رو فراموش کرد ؟

+ دوشنبه دوم تیر 1393 |21:45 | ♥Sαнαя♥ |

+92
اَز آخـــریــטּ بــاری ڪﮧ عــاشــــــــق شــב

قلبـــــَم هَنــوز בستِ تعمییـــــــــــ✗ـــــــــــره

בیگـﮧ بــﮧــــم ثـــابت شــــבه یڪ عمــــــــــر

هَرڪس بفـﮧـــــــــمـﮧ عــاشــــ♥ــــقی میـــره(..')/♥ ♥('..)
.\♥/. = .\█/.
_| |_ ♥ _| |_

ʝust iη м¥ Ðяeαms.....I❤U

+سالِ 93 اصلاً خوب نیست , !
+چیزی که می خواستم نشد.......
+خیلـی سَرد شد..خیلــــــــــی

+ پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393 |10:20 | ♥Sαнαя♥ |

+91 ( پستِ 2پارتی , پارت 2 =>ادامه مطلب )
سَلامـ ,.../.. ایـטּ پُستـَم چنـב پارتــےــه

■√پــــــ ـــــارت 1 (Part 1 )√■

سـﮧــمِ مـَטּ از تـــــو ، בلتنگــے بـےپایــانیستـ

ڪﮧ روزـﮧـا בیــــوانــﮧ اَم مـےڪنـב و

شَب ـﮧـا شاعـر ... , !
■√پــــــ ـــــارت 2 (Part 2 )√■

■√من یه همچین آدمیمـ , درد و دل √■

ادامــــــه مطلب
ادامه مطلب
+ جمعه بیست و دوم فروردین 1393 |2:20 | ♥Sαнαя♥ |